Tag: melanotaenia boesemani

Boeseman’s Rainbowfish

By Andy Ptyushkin

Boeseman’s Rainbowfish (Melanotaenia boesemani), also known as the Boesemani Rainbowfish, is a species fish family Melanotaeniidae. Melanotaenia boesemani is endemic…